Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi

szabályzat

BEMUTATKOZUNK

Óvodánk a veszprémi Egry lakótelep zöldövezetében, egy csendes, tiszta levegőjű zsákutcában található.

Az épület pavilonos rendszerű, melyben 11 csoportszoba, egy nagy tornaterem és saját konyha található. A belső

környezet igényesen kialakított és tárgyi feltételeiben különösen jól ellátott. Speciálisan kialakított helyiségek:

Mese-szoba és a Só-szoba. A nagy, füvesített udvarunkon esztétikus fajátékok, homokozók várják a gyermekeket.

A KRESZ-pályán a biztonságos közlekedés alapjainak gyakorlására van lehetőség.

Gyermekcsoportjainkban szakmailag jól képzett, lelkes óvodapedagógusok dolgoznak. Óvónőink igényességét

folyamatos önképzés, új alap- és szakdiplomák megszerzésére való törekvés jellemzi. Munkájukat segítik a

szakképzett dajka nénik és pedagógiai asszisztensek. A vegyes életkorú csoportokban lehetőség nyílik a

gyermekekkel való egyéni bánásmódra, a differenciálásra, a mikro csoportos foglalkozásra. Nevelőmunkánkat a

családi nevelésre építjük. Elismerjük a család elsődlegességét. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést

és a jó partnerkapcsolat kialakítását. A szülőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy az óvodával való ismerkedés

során a gyermekük számára leginkább megfelelő pedagógust és csoportot választhassák. Az így kialakított

csoportokban kölcsönös a bizalom, hatékony az együttműködés a családok és a nevelők között. Tudjuk, hogy az

emberi jellem fejlődésének legfontosabb szakasza a 3-7 éves kor. Meghatározó tehát, hogy milyen nevelői hatások

érik a gyermeket az óvodában.

A nevelés eszközének a játékot – mint fő gyermeki tevékenységet – tekintjük.

Valljuk, hogy a játék a gyermeki ismeret és tapasztalatszerzés egyik legfontosabb színtere. Az egyéni fejlettség

figyelembevételével, a változatos módszerekkel, és a fejlődéshez szükséges feltételek biztosításával érjük el, hogy

a gyermekek képességeiket kibontakoztathassák.

Óvodánk nevelőtestülete készítette el a Pedagógiai Programot, mely meghatározza az intézményünk közös cél- és

feladatrendszerét. Az óvodapedagógusok személyisége, módszertani szabadsága és az általuk kínált programok

sokszínűvé teszik a gyermekcsoportjainkban folyó nevelői munkát. Óvodánk sajátos arculatát meghatározza a

három német nemzetiségi csoport. Az idejáró gyermekeket a nemzetiségi óvodapedagógusok nem csak a német

nyelvvel ismertetik meg, hanem a nemzetiségi kultúrával és a hagyományokkal is.

2002 évtől tagja vagyunk az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának. Nevelőmunkánk során kiemelt

feladatnak tekintjük az egészséges életmód szokásainak és feltételeinek kialakítását.

 

Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda                                                                        Tagóvoda: Nárcisz Tagóvoda

8200 Veszprém, Egry J. u. 55. 8200 Veszprém, Csikász u. 13.

OM azonosító: 036812

HÁZIREND

Általános információk az óvodáról:

Az óvoda neve:  Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda

Címe:                   8200 Veszprém, Egry J. u. 55.

Tel./fax:                88/425-418

E-mail:                  egry.ovoda@chello.hu

 

 

Óvodavezető: Szafner Ágnes

Óvodavezető-helyettes: Farkas Károlyné (Babi)

Nemzetiségi tagozatvezető: Kremó Lászlóné (Kati)

Gazdasági ügyintéző: Tóth Sándorné

Élelmezésvezető: Csajági Gábor

Óvodatitkár: Foki Judit

Gyermekvédelmi felelős: Pálfi Zoltánné (Marika)

 

A mai kor követelményeinek megfelelően gondot fordítunk az egészséges táplálkozásra. Biztosítjuk az ételallergiás

gyermekek szakszerű étkeztetését. Fontosnak tartjuk még a mozgáson alapuló készségfejlesztést. 2007-ben

Megyei Minőség Díjat kaptunk intézményi kategóriában. A 2010-ben elnyert Zöld Óvoda cím pedig arra kötelez

bennünket, hogy a környezettudatos magatartásra nevelés még fokozottabban jelenjen meg óvodánkban.

Rendszeres programjaink: évszakonkénti játszóházak, kirándulások, Mikulás ünnepély, Szülők- Nevelők bálja,

farsangi mulatságok, nyílt hét” a jövendő óvodások és szüleik számára, Húsvét, Gyermeknapi rendezvények, Apák

napja, évzáró játékos délutánok, színház, bábszínház, állatkert látogatás, kiállítások-múzeumok megtekintése.

Nemzetiségi ünnepeink: Terményünnep, Márton-nap. Programjaink nyitottak a családok számára is. Az

intézményünkben folyó szokásalakító és színvonalas nevelő–fejlesztő munka biztosítja, hogy óvodásaink az iskolai

életre alkalmassá válnak. A logopédus segítő tevékenysége is hozzájárul nevelő munkánk eredményességéhez.

2011 óta országosan regisztrált Tehetségpont lettünk. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges gyermekek

felismerésére és fejlesztésére.

Óvodánkban rendszeresen fogadunk pedagógus és dajka jelölteket hospitálásra, és lehetőséget adunk a szakmai

gyakorlat eltöltésére is. Intézményünk 25. és 30. évfordulójára évkönyvet készítettünk, melyet szívesen ajánlunk

mindenkinek, aki szeretné megismerni óvodánkat.

Óvodánk „Add a kezed” Alapítványa, mint közhasznú szervezet rendszeres támogatásával segíti a magas

színvonalú feltételek biztosítását.

Célunk olyan óvodai légkört teremteni:

  •  Ahol biztosított a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése.
  •  Ahol a gyermekek nyugodt, vidám, szeretetteljes légkörben nevelkedhetnek, és annyi öröm éri őket, amiből a későbbi életszakaszaikban is meríthetnek.
  • Ahová a szülők szívesen és biztonságtudattal hozzák gyermekeiket.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!                          A Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda dolgozói

 

I. Bevezető

1. Ezen Házirend

  •  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

intézmények névhasználatáról

2. A Házirend hatálya kiterjed: az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az

intézménybe járó valamennyi 3-6 éves korú gyermekre és szüleikre.

3. A Házirend, valamint az intézményi SZMSZ betartása minden gyermek kötelessége Kt. 12.§(1) bekezdés.

4. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a gyermek az óvoda felügyelete alatt áll.

5. A Házirendet a gyermekek szülei az első szülői értekezleten kapják meg.

6. A Házirendet az óvodavezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. Elfogadásakor és módosításakor a

Szülői Szervezet véleményezi. A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

7. A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a

szülők képviselője, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

 

II. Jogok és kötelességek

Gyermeki jogok:

- A gyermek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben

neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási,

étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

- A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani. Védelmet kell számára

biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.

- A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda

tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak

érvényesítésében.

A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben,

oktatásban részesüljön.

- A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai

szakszolgálathoz fordulni segítségért.

- Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.

- Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

 

Gyermeki kötelességek:

- A gyermek kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét.

- A gyermek kötelessége, hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek

használati rendjét.

- A gyermek kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában

használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit.

- A gyermek kötelessége, hogy az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodástársai emberi

méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

 

1. Az óvoda munkarendje

Nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig

Nyári zárás időpontja:

Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda 2017.07.24. - 2017.08.25.

Nárcisz Tagóvoda 2017.06.19. - 2017.07.21.

Nevelés nélküli napok száma: 5 nap

Napi nyitva tartás: 6.30 – 17. 30

Reggeli ügyelet: 6.30 – 7. 00

Délutáni ügyelet: 16.30 – 17. 30

A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: 10 óránál hosszabb idő nem lehet.

 

2. Az óvodai beiratkozás

Az óvodába a beiratkozás a fenntartó által meghatározott időpontban, illetve egész évben folyamatosan

történik.

Az óvodai beíratáshoz be kell mutatni a gyermek személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat) és

lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági

igazolványát.

 

Szülői jogok:

- A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.

- A szülő joga, hogy megismerje az intézmény Pedagógiai Programját, Házirendjét, SZMSZ-ét,

Munkatervét.

- A szülő joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez

tanácsokat kapjon.

- A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet

annak tevékenységében.

 

A szülői kötelességek:

- A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való

felkészítő foglalkozáson való részvételét.

- A szülő kötelessége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében.

- A szülő kötelessége, hogy megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért.

- A szülő kötelessége, hogy rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.

- A szülő kötelessége, hogy elősegítse a gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda

rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.

 

III. Az óvodai munkarenddel, az óvoda helyiségeinek, eszközeinek használatával, a balesetek

megelőzésével kapcsolatos rendelkezések és a gyermekek ezekkel kapcsolatos kötelezettségei

 

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor:

- 3. életévét betöltötte,

- teljesen egészséges és a védőoltásokat megkapta,

- a szülő az étkezési térítési díjat befizette.

 

3. Étkezések

Étkezéseink időpontjai

Tízórai: 8.00 – 9.00 óra között (csoportonként változó)

Ebéd: 12.00 – 12.40 óra között

Uzsonna: 15.00 – 15.30 óra között

 

A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, az élelmiszerekből vett

ételmintát 72 órán át köteles megőrizni (ÁNTSZ).

Kivétel: születésnapi, névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport

számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség.

Az óvodában a gyermekeket a kultúrált étkezési szokásokra neveljük: dupla teríték, kistányér, szalvéta,

kanál, kés, villa használata. Nem erőltetjük, de kérjük, hogy minden ismeretlen ízt kóstoljanak meg, és

reméljük, hogy az óvodáskor végére szinte valamennyi ételt megszeretik.

 

Térítési díjfizetési kedvezményre, illetve mentességre való jogosultság

Az óvodai térítési díjat előre köteles a szülő befizetni, a meghatározott napokon. Körzeti Óvodában az

élelmezésvezetőnél, Tagóvodában a gazdasági ügyintézőnél. A gyermek étkezésének lemondása előző

nap 12 óráig, a Tagóvodában 10 óráig van lehetőség. Az előre befizetett és fel nem használt összeg a

következő hónapban kerül elszámolásra. Étkeztetésnél ingyenességet élvez az a gyermek, aki után szülő

rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap. A 3 vagy 3-nál több gyermekes családok, ill. a gyermek tartós

betegsége esetén (amennyiben a szülő emelt családi pótlékot is kap). A szülő nyilatkozatot köteles

kitölteni, hogy jogosult- e kedvezményes étkeztetésre.

 

4. Udvaron tartózkodás

Az udvaron tartózkodáskor a játékfelszerelések (mászóka, csúszda, hinta, stb.) csak a rendeltetésüknek

megfelelően használhatók óvodapedagógus felügyelete mellett.

 

5. Hiányzás, távolmaradás igazolása

Az óvodában csak egészséges gyermekek tartózkodhatnak!

A beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi gyerek egészségének

megőrzése érdekében nem lehetséges. Gyógyszer és gyógyhatású készítmény beadását nem tudjuk

vállalni.

A nevelési intézmények működéséről szóló 20/2012 EMMI rendelet 51.§ (1) bekezdése alapján a

mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy

a.) gyermekét nem viszi óvodába

b.) vagy ha a gyermek megbetegedett, és azt a házirendben meghatározottak szerint

igazolja

c.) vagy ha a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb miatt nem tudott kötelezettségének

eleget tenni.

 

Abban az évben, amelyben a gyermek harmadik életévét betölti, köteles óvodai nevelésben részt venni.

A lakóhely szerinti jegyző, ha a gyermek kötelező óvodai nevelésben való kötelezettség alól felmentést

adhat, szülői kérelem alapján.

 

Az öt nevelési napnál több igazolatlan mulasztás esetén az óvoda vezetője értesíti a tartózkodási hely

szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

A tíz nevelési napnál több igazolatlan mulasztás esetén az óvoda vezetője értesíti az általános

szabálysértési hatóságot.

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a gyermek szülőjének írásbeli kérelmére. Helyi rendje hivatalos

kikérőt kell benyújtani a csoport óvodapedagógusának.

Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolj, akkor a mulasztás igazolatlan.

Az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke óvodakötelezettsége külföldön teljesíti,

előzetesen köteles értesíteni, lakóhelye szerinti jegyzőt.

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Abban az évben, amelyben a

gyermek 5. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A 10 napnál több igazolatlan mulasztás esetén a jegyzőt és az általános szabálysértési hatóságot, a

kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti az óvoda vezetője, ami szabálysértési eljárást von

maga után.

A beteg gyermek nem látogathatja az óvodát. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges, és

látogathatja az óvodát, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség, a távollét

időtartamát (betegség kezdő és utolsó napját).

Ha az orvosi igazolás csak azt tartalmazza, hogy a „gyermek egészséges, közösségbe mehet” az nem

szolgál a betegség miatti távollét igazolására.

Az óvodát beteg, lázas, kiütéses gyermek nem látogathatja.

Magas láz, hányás, hasmenés, kiütés, óvodai

baleset esetén azonnal értesítjük a gyermek szüleit. Kérjük, hogy jöjjön gyermekéért, hogy minél előbb

orvosi kezelésben részesüljön. Csak orvosi igazolás ellenében látogathatja újra az óvodát. Fertőző

betegség (rózsahimlő, tetű…) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van.

 

6. Egészség és testi épség védelme

- A gyermek kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Elsajátítsa és alkalmazza

az egészségét és biztonságát védő ismereteket. Jelentse a pedagógusnak, vagy más alkalmazottnak,

ha saját magát vagy társait veszélyeztető állapotot, tevékenységet, vagy balesetet észlelt.

- A gyermekek nem hozhatnak az óvodába olyan eszközöket, tárgyakat, amelyek veszélyeztetik testi

épségüket, vagy egészségükre ártalmasak.

- A séták, kirándulások alkalmával be kell tartani az óvodapedagógusok által közölt baleset megelőzési

szabályokat.

- Katasztrófák elleni védekezés esetén a gyermekeknek az óvodapedagógusok útmutatásait kell

követniük.

- A csoportszobában a gyermekek és a felnőttek csak óvodai cipőben tartózkodhatnak. Az óvodai

programok, rendezvények alkalmával váltócipő használatára kérjük a szülőket.

 

7. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás igénybevételének szabályai

Évente egyszer fogászati szűrésen vegyenek részt.

 

8. Az épület és a felszerelési tárgyak védelme

Az épület és a felszerelési tárgyak védelme mindenki feladata.

 

9. Személyes holmik védelme

A gyermekek személyes holmiját az öltözőben szíveskedjenek elhelyezni, melyet kérünk névvel vagy jellel

ellátni.

 

10. Saját felelősségre behozott tárgyak

Az óvodába járáshoz nem szükséges, - de kedves - tárgyak behozatalát a gyermekek számára

engedélyezzük, de ezekért anyagi felelősséget az intézmény nem tud vállalni. Bekövetkezett kár esetén az

intézmény nem tartozik kártérítési felelősséggel. Ékszer használata balesetveszély forrás miatt

mellőzendő, nem ajánlott. A gyermek által használt ékszerekért sem vállalunk felelősséget.

 

11. Az óvoda helyiségeinek használata

Az óvoda nyitva tartásának ideje alatt a gyermekek csak szülői vagy óvónői felügyelet mellett

használhatják az intézmény helyiségeit. Nyitva tartási időn túl (óvodai rendezvények esetén) csak vezetői

engedéllyel használhatók a helyiségek.

 

A szülők által használható és nem használható területek:

Használható: hivatalos ügyben – óvodavezető irodája

étkezés befizetés esetén – élelmezésvezető irodája

Csoportszobák: rendezvények alkalmával ill. délelőttönként előre jelzett időpontban.

Nem használható: gazdasági folyosó - konyha.

Sajnos a tornaterem sem használható átjárónak egészségügyi okok, illetve foglalkozás zavarása miatt.

 

12. Az intézmény területén, illetve 5 méteres körzetében tilos a dohányzás!

 

13. A gyermekek átvételének és átadásának rendje érkezéskor és távozáskor

- A szülő gyermekét a csoport napirendjét figyelembe véve hozza az óvodába és vigye haza, az óvodai

tevékenység zavarása nélkül

- Az óvodapedagógusok csak azért a gyermekért vállalhatnak felelősséget, akit a szülő (vagy egyéb

kísérő) személyesen átadott.

- A gyermeket az óvodából a szülőn kívül másnak csak írásbeli nyilatkozat alapján adjuk ki. Elvált szülők

esetén bírósági végzésnek megfelelően járunk el.

- Amennyiben a gyermek már egyedül jár haza, vagy testvér viszi el, szükség van egy írásbeli

nyilatkozatra, amelyben a szülő vállalja a felelősséget.

- A szülő, vagy az általa meghatalmazott személy attól kezdve, hogy a gyermeket átvette az óvónőtől,

felelős a gyermek magatartásáért, és testi épségének megóvásáért az óvoda teljes területén. (belső

helyiségek, udvar) Óvónőtől való átvételnek számít, ha a szülő az óvónőnek jelzi megérkezését, az

óvónő a gyermeket szólítja és őt a szülő, vagy az általa meghatalmazott személy gondjaira bízza.

- Amennyiben a gyermekét alkoholos állapotban, illetve más szerek hatása alatt álló (személy), szülő jön

azt az óvoda a Gyermekjóléti Szolgálat felé jelzi.

 

14. Intézményünkben a gyermekek létszámának 51% -át nevezzük a gyermekek nagyobb

közösségének.

 

15. Együttműködés, kapcsolattartás a szülőkkel:

- A szülő rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével, foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az

együtt nevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.

- A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői – oktatói munka ill. a gyermekkel

összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek.

- számítanak. A szülő tartsa tiszteletben az óvoda dogozóinak emberi méltóságát és jogait, tanúsítson

tiszteletet iránta.

- A gyermekkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvodapedagógusa vagy az

óvodavezető, tagóvoda vezető adhat. Megbeszélés módja: fogadó óra, családlátogatás. Az

óvodapedagógusok az óvodás gyermek fejlődéséről folyamatosan tájékoztatják a szülőket ill. írásos

formában a személyiséglapokon keresztül, melynek tényét aláírással és dátummal igazolja a szülő.

 

16. Sajátosság

- Óvónőt ill. dadust csak 10.00 óra után lehet telefonhoz hívni. (Amikor megjött a váltótársa.)

- Az évnyitó szülői értekezleten beleegyező nyilatkozatok kitöltését kérjük a szülőktől. (Pl.: óvoda

elhagyás, fizetési kötelezettség, választható programok, stb.)

- Az Egry Úti Körzeti Óvodában működő vegyes csoportok közül a szülők csoportot és óvónőt

választhatnak gyermeküknek – a mindenkori maximált csoportlétszám határáig.

- Körzeti Óvodába és Tagóvodába járó gyermekek szülei az óvodába való érkezéskor, óvodából való

távozáskor az ajtókat és a bejárati kaput csukják be a gyermekek védelmében.

- Kerékpártárolóban elhelyezett kerékpárokért az intézmény felelősséget nem vállal.

- Az óvodában ügynökök, üzletszervezők vagy más személyek kereskedelmi tevékenységet nem

folytathatnak, kivéve az óvoda által szervezett könyv- és játékvásár.

- A szülők képviselőit az óvodavezető tájékoztatja évi alkalommal a Munkatervben megvalósult éves

munkájáról. A Szülői Szervezetnek véleményezési joga van.

- Hirdetés, szórólap az óvoda faliújságaira csak az óvodavezető, tagóvoda vezető engedélyével kerülhet

ki.

- A Házirend jogszabályként funkcionál, a szabályzatban foglaltak be nem tartása számon kérhető.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülők a Házirenddel kapcsolatos észrevételeiket folyamatosan

megtegyék.

 

 

IV. Egyéb záró, a hatálybalépéssel kapcsolatos intézkedések

A házirendet a nevelőtestület értekezleten fogadta el. A Szülői Szervezet a Házirendben foglaltakat

megtárgyalta, azzal egyetértett, és véleményezte.

Szafner Ágnes                                                                                             Martonné Lang Boglárka

intézményvezető                                                                                            Szülői Szervezet elnöke

 

EGY ÉLET A KEZEDBEN

Ha a gyerekek kritizálva élnek,

megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni.

Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,

megtanulnak veszekedni.

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,

megtanulnak szégyenlősnek lenni.

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,

megtanulnak bűnösnek lenni.

Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,

megtanulnak türelmesnek lenni.

Ha a gyerekek bátorítva élnek,

megtanulnak bizalommal élni.

Ha a gyerekek megdicsérve élnek,

megtanulják megbecsülve érezni magukat.

Ha a gyerekek méltóságban élnek,

megtanulják az igazságot.

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,

megtanulnak hinni.

Ha a gyerekek hitelesen élnek, 

megtanulják, mit jelent szeretni.

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,

megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.

D. L. Holtz