Óvónői ajánlások 2020.04.27-30.
2020-04-30

Kedves Szülők!


Óvodapedagógusaink, különböző tevékenységekhez válogattak újabb linkeket, hogy az otthon töltött idő a gyermekekkel változatosabb legyen!


Jó együttjátszást kívánunk Önöknek!

2020.04.27-30.

A külső világ tevékeny megismerése 

 

 1. Család
 2. Apa mesél, anya kistesót etet, együtt a család
 3. Anya mosogat
 4. Anya mesél
 5. Anyával sütemény sütése
 6. Anya főz

 

 

Feladatok:

 1. Édesanyák, nagymamák iránti szeretet, megbecsülés tudatosítása, mélyítése
 2. Az édesanya fogalma, szerepe a családban
 3. Megfigyelőképesség fejlesztése, ismeretek bővítése
 4. A gyermekek felkészítése a közelgő ünnepre beszélgetésekkel (a szeretet jelképe lehet egy virág)
 5. Pár keresés, memória fejlesztés
 6. Család, összetartozás érzésének alakítása
 7. Érzelmi élet alakítása, szeretet. Ismerkedés a hála fogalmával.
 8. Érzelmi ráhangolás az Anyák napjára a színezők képeivel indított beszélgetés alapján
 9. Májusfa- Ismerjék meg népi kultúránk értékeit, hagyományait
 10. Tavaszi virágok: Ismerjék fel a tavaszi virágokat, és nevezzék meg miben azonosak, vagy különbözőek : színük, formájuk virág részei tekintetében.
 11. Ok-okozati összefüggések felismerése, következtetések levonása, gondolataik kifejezése beszélgetések alkalmával
 12. A pillangó felismerése, színének megnevezése;
 13. Az anyukák köszöntésének, a szeretet kifejezésének megtapasztalása;
 14. A szimmetria felismerése; szín-és formaazonosság felismerése
 15. A családtagok megnevezése, a családtagok szerepe, a szűkebb-tágabb család fogalma

 

Matematikai tartalmú tapasztalatszerzés:

 

Feladatok:

 1. Ismerje fel a sorozatot alkotó elemeket, nevezze meg jellemző tulajdonságait
 2.  Fedezze fel a gyermek a szabályt, miszerint képessé válik az adott rendszer szerinti sor folytatására
 3. Számlálás gyakoroltatása,figyelem,megfigyelőképesség fejlesztése
 4. Matematikai fogalmak értelmezése
 5. Logikai gondolkodás fejlesztése

 

 

Verselés, mesélés

 

Versek:

 

Mesék:

 

Anyanyelvi nevelés:

 

Feladatok:

 1. A mesék, versek által a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése, érzelmi intelligenciájuk fejlesztése
 2. Auditív emlékezet fejlesztése, szókincsbővítés.
 3. Köszöntő vers tanítása
 4. Anya gyermek kapcsolatának erősítése
 5. Mesék, versek hangulatának átélése
 6. Érzelmi, erkölcsi nevelés fejlesztése
 7. Emlékezet fejlesztése
 8. Észlelés-és megértés fejlesztése
 9. Képzelet fejlesztése
 10. Törekedjenek a pontos szövegmondásra, memória fejlesztése
 11.  Figyelemkoncentráció fejlesztése
 12. Szókincsbővítés
 13. Verbális memória fejlesztése
 14. Fogalmi párosítás
   

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Zenehallgatás:

 

Mondókák:

 

Feladatok:

 1. Formálódjon érdeklődésük a zenei tevékenységek iránt
 2. Jussanak minél több olyan zenei élményhez, amely megalapozhatja zenei anyanyelvüket
 3. Ünnep hangulatának megteremtése
 4. Tiszta, szép éneklésre törekvés
 5. Dalok hangulatának átélése
 6. Új dal tanulása
 7. Hallási észlelés fejlesztése
 8. Körbenjárás párban, galoppszökdeléssel, majd fordulás;mozgás-beszéd összehangolása
 9. Népzene, népdalok megszerettetése
 10. Dalok lüktetésének ritmusának érzékeltetése
 11. Hallási figyelem fejlesztése
 12. Zenei hangok differenciálásának fejlesztése
 13. Egyenletes lüktetés érzékeltetése
 14. Ritmusérzék fejlesztése

 

Rajzolás,festés, mintázás, kézimunka

 

Feladatok:

 1. A gyermekek tér – forma – szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása.
 2. Ábrázoló technikák bővítése
 3. Vágás, ragasztás technikájának gyakoroltatása
 4. Szem-kéz koordináció fejlesztése
 5. Finommozgás, kézügyesség fejlesztése
 6. Rajzolás, kivágás, hajtogatás, ragasztás gyakorlása 
 7. Rész-egész fejlesztése
 8. Valósítsák meg önállóságukat ajándékötlet kiválasztásában
 9. Kompozíciós képesség fejllesztése
 10. Alkotás örömének átélése
 11. Ujjak ügyességének fejlesztése
   

 

Mozgás

Feladatok:

 1. A gyermekek mozgáskedvének növelése, a gyermekek mozgásigényének változatos kielégítése.
 2. A mozgás, a mozgásos játék legyen számukra öröm.
 3. Nagymozgások fejlesztése
 4. Testséma fejlesztése
 5. Összehangolt mozgás fejlesztése
 6. Kondicionális képesség fejlesztése
 7. Anyával való aktív együtt mozgás örömének fokozása
 8. Kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, egyensúlyérzék fejlesztése
 9. Ügyesség, bátorság, versenyszellem fejlesztése
 10. Fizikai állóképesség fejlesztése
 11. Egyensúlyérzék fejlesztése
 12. Szimbólumok azonosítása
 13. Alkalmazkodó képesség fejlesztése, reakció idő, reagáló képesség fejlesztése
 14. Mozgásigény kielégítése, erőnlét, állóképesség, kondíció fejlesztése
 15. Mozgáskoordináció, testséma fejlesztése

 

Deutsche Beschӓftigungen

 


Ich lieb dich so fest 
Wie der Baum seine Äst, 
wie der Himmel seine Stern, 
so hab ich dich gern. 

Liebste Mama, eins ist wahr,
du warst immer für mich da.
Dafür danke ich dir zum Feste,
denn du bist die Allerbeste.

Mӓrchen: 

További hírek: