Óvónői ajánlások 2020.05.04-08.
2020-05-07

Kedves Szülők!


Óvodapedagógusaink, különböző tevékenységekhez válogattak újabb linkeket, hogy az otthon töltött idő a gyermekekkel változatosabb legyen!


Jó együttjátszást kívánunk Önöknek!

2020.05.04-08.

A külső világ tevékeny megismerése

 

 

Feladatok:

 1. Fákról, madarakról, környezetvédelemről ismereteik bővítése, új ismeretek nyújtása
 2. Fogalomismeret bővítése, gondolkodás fejlesztése
 3. Élményalapú tapasztalatgyűjtés a családdal
 4. Természet szeretetére, környezet védelmére nevelés
 5. Környezettudatos magatartás alakítása, ismeretek bővítése
 6.  Természeti környeztet óvása, védelme, gondozása.
 7. Ismerjék meg környezetük zöldellő fáit, növényeit, ahol élnek madaraink. 
 8. Környezettudatos, állatvédő magatartás kialakítása a megosztott linkek segítségével
 9.  Járművek csoportosítása aszerint, hogy hol közlekednek a gyalogos közlekedés alapvető szabályai, tudnivalók pontosítása a jelzőlámpákról
 10. Kommunikáció fejlesztése, metakommunikációs jelek alkalmazása, néphagyományok értelmezése
 11. Környezetünkben élő madarak megismerése
 12. Megfigyelőképesség fejlesztése, ismeretek bővítése
 13. Madarak megismerése, felismerése, megnevezése; tulajdonságaik megfigyelése

 

Matematikai tartalmú tapasztalatszerzés:     

 

Feladat:

 1. Sorrendiség megfigyelése
 2. Sorszámnevek gyakorlása
 3. Számfogalom alakítása digitális eszközök segítségével
 4. Pár fogalom alakítása, megfigyelőképesség fejlesztése
 5. Matematikai fogalmak értelmezése, logikai gondolkodás fejlesztése
 6. Számlálás, azonosítás, színek, formák megfigyelése

 

Verselés, mesélés

Mese:

 

 

Vers:

 

 

Vershallgatás:

 

Feladatok:

 1. Figyelem, emlékezet, képzelőerő, kifejezőkészség, szövegértés, artikuláció, verbális memória fejlesztése
 2. Szókincsbővítés, összefüggő tiszta beszéd,
 3. Egyenletes lüktetés gyakorlása
 4. Irodalmi élménynyújtás
 5. Erkölcsi ítéletalkotás, következtetés levonása
 6. Érzelmi szükségletek kielégítése, fantázia fejlesztése
 7. Időrendiség érzékelésének fejlesztése
 8. Tartós figyelem fejlesztése
 9. Mesehallgatói viselkedésmód alakítása
 10.  Fedezzék fel, értsék meg a mese érzelmi mondanivalóját
 11. Hangulat érzékeltetése, hallási észlelés fejlesztése

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

 

Ének:

 

Zenehallgatás:                                                                                  

 

Mondóka:

 

Feladatok:

 1. Ritmusérzék, akusztikus figyelem, zenei emlékezet fejlesztése
 2. Tiszta éneklés megfelelő hangerővel.
 3. Együtt éneklés örömének átélése
 4. Hallásfejlesztés
 5. Szöveg és ritmikus mozgás összekapcsolása mondókázás közben
 6. Zenei hallásfejlesztés: Halk-hangos éneklése
 7. Dalok, mondókák utánzó mozgások gyakoroltatása
 8. Téri tájékozódás, harmonikus mozgás fejlesztése
 9. Hallási figyelem fejlesztése, zenei hangok differenciálásának fejlesztése
 10. Belső hallás fejlesztése, ritmusérzék fejlesztése
 11. Egyenletes lüktetés érzékeltetése
   

 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

 

Feladatok:

 1. Finommotorika, figyelem, szem-kéz koordináció, szemfixáció, türelem, formaérzék, esztétikai érzék fejlesztése
 2. Kreatív ötleteiket valósítsák meg, élvezzék az alkotás örömét
 3. Kézügyesség fejlesztése
 4. Képi kifejezőképesség, eszközhasználat gyakoroltatása   
 5. Pontos vágás begyakorlása
 6. Rész-egész viszonyának felismerése, pontosítása   
 7. Megfigyelések megjelenítése az alkotásokban   
 8. Rajzeszközök használatának gyakoroltatása
 9. Pontos vonalvezetésre ösztönzés, kreativitás, fantázia fejlesztése  
 10. Ujjak ügyességének fejlesztése
 11. Önálló eszközhasználat gyakorlása
 12. Szimmetria érzékeltetése

 

Mozgás

 

Feladatok:

 1. Mozgáskoordinációs képesség fejlesztése, tökéletesítése
 2. Téri tájékozódás, irányok, nagymozgás, szem-kéz-láb koordináció, egyensúlyérzék, koncentráció, erő, ügyesség, állóképesség fejlesztése
 3. Mozgásigény kielégítése, egymásra figyelés
 4.  Igényeljék és örömmel végezzék a mozgásos játékokat, feladatokat a szabadban
 5. Zene- mozgás összekapcsolása
 6. Kondicionális képességek fejlesztése
 7. Nagymozgások fejlesztése/mászás
 8. Szem-kéz koordináció összehangolása
 9. Gyorsaság, ügyesség, szabálytudat fejlesztése
 10. Egyensúlyérzék fejlesztése
 11. Alkalmazkodó képesség fejlesztése, reakció idő, reagáló képesség fejlesztése
 12. Testséma kialakítása
 13. Koncentráció fejlesztése

 

Deutsche Beschӓftigungen

Bewegungsspiel:


Vögel
Alle meine Fingerlein
wollen heute Vögel sein. /beide Hände zeigen und mit den Fingern wackeln
Sie fliegen hoch,
sie fliegen nieder, /auf und ab zappeln
sie fliegen fort,
sie kommen wieder. / auseinander und wieder zusammen zappeln
sie bauen sich im Wald ein Nest /mit den Händen auf dem Kopf des Kindes landen
dort schlafen sie dann tief und fest./über die Haare streichen

 

Feladat

 1. Szókincsbővítés
 2. Kommunikációra ösztönzés

 

További hírek: