Óvónői ajánlások 2020.05. 18-22.
2020-05-21

Kedves Szülők!


Óvodapedagógusaink, különböző tevékenységekhez válogattak újabb linkeket, hogy az otthon töltött idő a gyermekekkel változatosabb legyen!


Jó együttjátszást kívánunk Önöknek!

2020.05.18-22.

A külső világ tevékeny megismerése

Feladatok:

 1. Ismerjék fel a színeket különböző tárgyakon, Ismerjék fel a színeket, színárnyalatokat a közvetlen környezetükben
 2.  Közlekedési eszközök felismerése, megnevezése, csoportosítása aszerint melyik hol közlekedik:földön, vízen, levegőben
 3. Intermodalitások fejlesztése képpel, hanggal
 4. Összehasonlítás, párosítás méret alapján (kicsi-közepes-nagy)
 5. Közvetlen tapasztalatszerzés a természetben, irányított megfigyeléssel, a legjellemzőbb állatok, növények felismerése, megnevezése
 6. Ismeretek felidézése, elmélyítése
 7.  Ok-okozat összefüggéseinek felismerése
 8. Gazdagodjanak ismereteik a vízi- és légi-közlekedési eszközökkel kapcsolatosan
 9.  Képesek legyenek adott szempontok szerinti válogatásra
 10. Fogalomismeret bővítése
 11. Megfigyelő képesség, következtetés
 12. Számolási készség fejlesztése
 13. Halmazképzés megadott szempontok alapján
 14.  

Matematikai tartalmú tapasztalatok                                            

Feladatok:

 1. Téri irányok, névutók, tő-és sorszámnevek gyakorlása, számlálás
 2. Rész-egész viszony, figyelem fejlesztése
 3. Analízis-szintézis, összehasonlítás, általános logikai műveletek gyakorlása az online játékok segítségével
 4. Azonosságok felismertetése
 5. Párosítás gyakoroltatása
 6. Szimmetria érzékeltetése
 7. Pontos differenciált vizuális észlelés

Verselés, mesélés

Mese:

 

 

 

Vers:                                                                                           

 

Tavaszi találóskérdések

Répa, retek, mogyoró- nyelvtörő

 

Feladatok:

 1. Fantázia fejlesztése 
 2. Auditív emlékezet fejlesztése
 3. Élmény nyújtása, beszédészlelés fejlesztése
 4. Beszédészlelés-és megértés fejlesztése
 5. Emlékezet fejesztése
 6. Hallási észlelés és auditív emlékezet fejlesztése
 7. Versek járművekről
 8. A téma elmélyítése irodalmi eszközökkel
 9. Választékos kifejezésmódra ösztönzés
 10. A mese cselekményének követése
 11.  A szereplők tulajdonságainak felismerése
 12. Fejlődjön képzeletük a mesék és a versek világa által
 13. Gazdagodjanak ismereteik a vers és a mese történetének feldolgozása által.
 14. Gyors és lassú tempó különbségének megfigyelés
 15. Igyekezzenek pontosan artikulálva, a vers ritmusát követve elmondani a verset
 16. Értékszocializáció a mese segítségével
 17. A gyermeki képzelet fejlesztése
 18. Nyelvi kifejező képesség fejlesztése
 19. A mesemegértés, a szövegértés fejlesztése a mese mondanivalójának kiemelésével
 20. Figyelemkoncentráció fejlesztése

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Ének:

Mondóka: 

 

Zenehallgatás:

 

Járművek hangjai

Feladatok:

 1. Éneklési készség fejlesztése
 2. Ritmusérzék fejlesztése
 3. Egyenletesség, hangsúlykiemelés, mondókaritmus
 4. Élmény nyújtása, hallási észlelés fejlesztése
 5. Tiszta éneklésre ösztönzés
 6. Dal és mozgás összekapcsolása
 7. Zenei élmény befogadása
 8. Hangszerek felismerése
 9. Kísérjék a dalt a közlekedési eszközök utánzásával
 10. Figyeljék meg és tartsák pontosan a tempót
 11. Pozitív érzelmek alakítása a zene segítségével 
 12. Hallásfejlesztés, hallási figyelem fejlesztése
 13. Zenei képességek fejlesztése

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Feladatok:                                                                                                                

 1. Színek felismertetése
 2. Szem-kéz koordináció, kreativitás fejlesztése
 3. Rajzolás, vágás, ragasztás; eszközhasználat gyakorlása
 4. Szem-kéz koordináció fejlesztése
 5. Rész-egész fejlesztése
 6. Kreativitás fejlesztése
 7. Nyomhagyás egyszerű gyakorlása
 8. Finom-mozgás összerendezettség elősegítése
 9. Alkotás örömének átélése
 10. Finomodjon ujjaik mozgása, fejlődjön vizuális memóriájuk
 11.  Éljék át a térbeli alkotás örömét
 12. Kézügyesség fejlesztése
 13. Az alkotás élményének átélésével pozitív énkép formálása
   

Mozgás

Feladatok:                                                                                               

 1. Testséma fejlesztése
 2. Szem-kéz-láb koordináció fejlesztése
 3. Labdaérzék fejlesztése
 4. Szem-láb koord fejlesztése
 5. Nagymozgások begyakorlása
 6. Mozgásigény kielégítése
 7. Mozgáskoordináció fejlesztése
 8. Erőnlét, kitartás, erő fejlesztése
 9. A gyerekek szeressenek mozogni, kitartóak legyenek a mozgásos játékokban

Deutsche Beschӓftigungen

Märchen:

Feladatok:

 1. Szókincsbővítése
 2. Kiejtés pontosítása
 3. Aktivitás fenntartása
 4. Válaszadó szerep gyakorlása

További hírek: