Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi

óvoda

Intézményünk általános bemutatása

Az intézmény neve:  Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda
Tagóvoda neve:    Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda Nárcisz Tagóvoda
Az intézmény székhelye: Veszprém, Egry József u. 55. 88/425-418
Telephelye:       Veszprém, Csikász u. 13.  88/421-915

Az intézmény jogállása: jogi személy; önálló költségvetéssel rendelkező, részben önálló
                                       költségvetési szerv, önálló bérgazdálkodási jogkörrel felruházva.
Alapítószerve: Városi Tanács Veszprém
Alapítás éve: 1975. Egry Úti Óvoda
     1955. Nárcisz Óvoda
Fenntartója: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Típusa: óvoda
Csoportok száma: 14  óvodai csoport;
            ezen belül 11 magyar anyanyelvű, 3 német nemzetiségi
Beiskolázási körzete: Az önkormányzat által meghatározott körzet
         A német nemzetiségi csoportokba: Veszprém város

Itt letöltheti óvodánk Pedagógiai Programját.

Munkatervét

Szervezeti és Működési Szabályzatát

Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus kibontakoztatását tartjuk szem előtt.
Gondoskodunk a derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról: a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető JÁTÉKRA. E tevékenységen keresztül fejlesztjük – az életkornak megfelelő műveltségtartalmak és az emberi értékek közvetítésével - a ránk bízott gyermekeket. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az óvodapedagógusok maguk döntsenek arról, hogy az egyes tevékenységeket kötött vagy kötetlen formában szervezik. Törekszünk a komplexitás megvalósítására.
Elismerjük, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelezettsége, s mi a családi nevelésre építve kiegészítő szerepet töltünk be. Az együtt töltött 3-4 év alatt a család és az óvoda között egymást tisztelő, segítő partneri kapcsolatot alakítunk ki a gyermekek érdekében.
A lehetőségekhez képest figyelembe vesszük a szülők kéréseit a csoportok kialakításánál. Biztosítjuk a szülők számára, hogy megismerjék óvodai életünket. Így próbálunk segítséget nyújtani a gyermekeik számára leginkább megfelelő óvónő - és csoportválasztáshoz. Az így kialakult közösségek egységét igyekszünk az együtt töltött 3-4 év alatt megőrizni.
A hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén a meglévő hátrány csökkentésére, kiküszöbölésére, kompenzálására törekszünk. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére különös gondot fordítunk. Kapcsolatot tartunk fenn a pedagógiai szakszolgálatot ellátó szakemberekkel /pszichológus, konduktor, gyermekorvos, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus/.
Alapvető fontosságúnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést. A mindennapi mozgás szokásainak kialakításához megfelelő feltételek adottak óvodánkban. Sokfajta mozgásfejlesztő eszközzel ellátott tornaszobával rendelkezünk.
Udvarunkon kellő nagyságú zöld területen esztétikus, EU-szabványos famászókák, homokozók, bicikli utak találhatók. A gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez különböző lehetőségeket biztosítunk, melyeket a gyermekek szükségleteinek figyelembevételével alakítottunk ki. Tagjai vagyunk az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának. 2011-ben elnyertük a Zöld Óvoda címet is.
Saját főzőkonyhával rendelkezünk. Biztosítjuk a helyes és egészséges táplálkozást, valamint az ételallergiás és a cukorbeteg gyermekek étkeztetését is.

Óvodánkban német nemzetiségi tagozat is működik, mely meghatározza intézményünk  sajátos arculatát.

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
Igyekszünk külsőségekben is megjeleníteni a nemzetiségi létet. Ezt tükrözik a német nyelvű feliratok, ünnepi dekorációk és foglalkozási segédeszközök.
Folyamatosan gyűjtjük a német nemzetiség kultúráját bemutató tárgyi emlékeket is.

 

Nevelői hitvallásunk:

Óvodánkban minden kisgyermek érzelmi biztonságban nevelkedik, önfeledten tölti óvodás éveit.
Nálunk a gyermekek szeretetben, játékos, nyugodt légkörben fejlődhetnek, kibontakoztathatják egyéni képességeiket.
Nevelőtestületünk szakmailag igényes, fejlett empátiás készséggel rendelkezik.
Valljuk, hogy a gyermek nevelése a szülő joga és kötelessége, óvodánk ebben kiegészítő és segítő szerepet vállal.
Óvodánk nyitottságával biztosítjuk, hogy a szülők megismerjék és elfogadják nevelési elveinket, partnereink legyenek a nevelés minden területén.
Nevelőtestületünk a közös cél érdekében együttgondolkodó, megújulni tudó, kreatív nevelőközösségként munkálkodik azon, hogy a gyermekeket alkalmassá tegye az iskolai életmódra.
A gyermekek egyéni fejlettségének figyelembevételével, egyéni képességfejlesztéssel, differenciált bánásmóddal, változatos módszerekkel, a fejlődéshez szükséges feltételek biztosításával érjük el, hogy képességeiket kibontakoztathassák.
Az együttmunkálkodásunk a gondozott, kiegyensúlyozott gyermekek nevelésére, az esztétikus óvodai környezet megteremtésére, személyiségüket gazdagító programok szervezésére irányul.


Nevelési elveink:

• A gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom illeti meg.
• Szoros kapcsolat kialakítása a családdal, melyet a bizalom hat át.
• A 3-7 éves gyermek alapvető szociális tanulási formája az utánzás, ezért az óvónő modell szerepe kiemelkedő jelentőségű.
• A folyamatosság és a rugalmasság elvét érvényesítve törekszünk a gyermeki igényekre, szükségletekre épülő jó közérzet biztosítására.
• Az óvodapedagógus egész magatartását az elfogadás, a másság és az egyéni különbségek tiszteletben tartása, és nagyfokú tolerancia jellemzi.
• A személyiségfejlesztés során az óvodapedagógus figyelembe veszi a gyermekek életkorát, egyéni fejlődési ütemét és képességeit, alkalmazza a differenciált bánásmód elvét.
•  A nemzeti, etnikai valamint a migráns családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
 

 

 

Megyei Minőség Díjak átadása
A Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a megyei Önkormányzat elnökei együtt adták át az idei Minőség Díjakat a nyertes pályázóknak. Három kategóriában osztottak ki első helyezést.

 

 

 

"Vállalkozások, illetve önkormányzatok által fenntartott non-profit intézmények, például óvodák vagy iskolák számára írja ki a kamara a pályázatot" -tudtuk meg Marácz Judittól, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főmunkatársától a részleteket. 2001-ben az országban először Veszprém megye írta ki először a Megyei Minőségi Díj pályázatot.

"Azt vizsgáljuk, hogy a vállalat vagy az önkormányzat által fenntartott non-profit intézmény minőségirányítási rendszere miként és hogyan fejlődik, adott időintervallumon, például egy vagy két éven belül. A pályázathoz elengedhetetlen egy önértékelés, amely az erősségek mellett a gyengeségeket is tartalmazza. A résztvevők ingyenes, szakmai segítséget kapnak anyagaik elkészítéséhez, hiszen nem kis munka volt elkészíteni a pályamunkákat" - mondta el Marácz Judit.


Ezután egy bíráló bizottság a helyszínen vizsgálja meg a pályázó vállalkozást, vagy intézményt. Azt vizsgálják, hogy a vállalat vagy intézmény saját korábbi helyzetéhez, lehetőségeihez képest szervezetfejlesztés, gyártás, illetve szolgáltatás minőségének fejlesztése érdekében milyen erőfeszítéseket tett és milyen eredményeket ért el egy adott időszak alatt.

Közepes méretű vállalati kategóriában a díj nyertese a Bakony Ipari Kerámia Kft. A vállalat speciális műszaki kerámiatermékek gyártásával és értékesítésével foglalkozik, Magyarországon egyedüli cégként. Az utóbbi években jelentős beruházásokat hajtottak végre és számos új termékkel jelentek meg, melyeket az USA-ban, Mexikóban és Kanadában és a Közel-Keleten értékesítenek. A magas szintű minőségi elvárások teljesítését minőségirányítási rendszerük működtetésével biztosítják.

Nagyvállalati kategóriában az MTD Hungária Kft. bizonyult a legjobbnak. Az amerikai tulajdonban lévő cég nemesvámosi gyára kelet-európai kereskedelmi-, műszaki- és pénzügyi központként is működik. A fűnyírókat, kertápoláshoz szükséges kisgépeket előállító vállalatnál sokat tesznek a vevői elvárások teljesítése érdekében. A minőségirányítási rendszer a termelési igényekhez igazodik, a késztermék csak megfelelő tesztelések, és minőségi elemzések után hagyhatja el a gyárat.

Intézményi kategóriában a veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda nyerte el a rangos elismerést. 

(VMKIK/Vállalkozói Negyed)